SAFETY RELAY, 92261838, SRB-TF-R-24V

By ELOPAK OBEIKAN

Instrumentation
Relays Safety
SCHMERSAL
3
3,240 SAR
PCS
COATING (ER-WE-PA)
TYPE:SRB-TF-R 24V
2007
GERMANY
0.42 KG

Qty.


Product Information:

SAFETY RELAY DC13 24V 6 AMP AC15 230V 6 AMP